Voorwaarden en retour policy

Algemene Voorwaarden, Leveringsvoorwaarden en retour policy Jerlue B.V.

Voor PDF klik op deze link Algemene Voorwaarden 

Wij zijn er voor u als u vragen heeft. De beste manier om ons op dit moment te bereiken is via e-mail op info@jerlue.com of via onze website www.jerlue.com.

Let op, onze klantenservice behandelt momenteel een groot aantal vragen en als zodanig kan onze reactietijd helaas langer zijn. We kunnen u verzekeren dat alle vragen worden beantwoord, dus we vragen u vriendelijk niet meerdere e-mails te sturen.

Hartelijk dank.

Liefs, Het Jerlue Team

Lees hieronder het leverings- en retourbeleid van Jerlue.

 

LEVERINGEN

Alle Europese leveringen worden verzonden vanuit ons distributiecentrum in Nederland, met behulp van reguliere post. Deze diensten streven naar levering in Europa binnen 1 tot 7 werkdagen (maandag-vrijdag, met uitzondering van het weekend).

Alle leveringen zijn GRATIS.

RETOUREN

De eenvoudigste manier om een ongewenste aankoop van onze website te retourneren is door het artikel ONGEBRUIKT en in de originele verpakking terug te sturen naar ons distributiecentrum met een begeleidend schrijven waarin de reden van de retour wordt uitgelegd.

Vermeld uw originele bestelnummer, e-mailadres en naam, zodat we uw bestelling kunnen lokaliseren en eventuele terugbetalingen kunnen verwerken. Wij kunnen de kosten van uw retourzending niet op ons nemen of een gratis retourlabel verstrekken.

 

Het retouradres is:

Jerlue B.V.

Desiehof 19

2909RA Capelle aan den IJssel

Nederland

 

Voor meer informatie over retourneren verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden (Clausule 4 & 8) hieronder.

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

In dit deel (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.jerlue.com (onze site). Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze site.

INFORMATIE OVER ONS

www.jerlue.com is een site die wordt beheerd door Jerlue B.V. (wij, ons en onze). Wij zijn geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 81269390 en zijn gevestigd in Jerlue B.V., 2909RA, Capelle aan den IJssel. Ons BTW-nummer is NL862031096B01.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en wij behouden ons het recht voor om onze site of een deel ervan, met inbegrip van de goederen en diensten die wij op onze site aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Wanneer u onze site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik (zie hieronder).

BELEID VOOR AANVAARDBAAR GEBRUIK

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U bent er verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en dat zij deze naleven. U mag onze site niet gebruiken

- Op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving.

- Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel heeft.

- Om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of proberen te schaden.

- Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

- Het verzenden of laten verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam).

- Opzettelijk gegevens verzenden, materiaal verzenden of uploaden die virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercode bevatten die bedoeld zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U gaat er ook mee akkoord:

- Geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen.

- Niet zonder toestemming toegang te krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren:

o enig deel van onze site

o enige apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen.

o alle software die wordt gebruikt voor de levering van onze site.

o enige apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij.

- geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze site is verbonden.

- onze site niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te schenden, kunt u een strafbaar feit plegen onder de toepasselijke wetgeving. Niet-naleving van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

- Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.

- Het geven van een waarschuwing aan u.

- Het starten van een juridische procedure tegen u voor de vergoeding van alle kosten op een EUR voor EUR basis (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending.

- Het ondernemen van verdere juridische stappen tegen u. en/of

- Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

"Jerlue" is een geregistreerd handelsmerk van of is in licentie gegeven aan Jerlue B.V. Het gebruik van onze handelsmerk(en) is strikt verboden. Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd.

Deze werken worden beschermd door wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag geen afbeeldingen op onze site kopiëren. U mag één kopie van elke pagina van onze site afdrukken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de papieren kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto's of afbeeldingen los van de begeleidende tekst gebruiken. Onze status als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor eerst een schriftelijke licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen. Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt, komt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt teruggeven of vernietigen.

VERTROUWEN IN ONZE SITE EN GETOONDE INFORMATIE

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen, maar u dient er rekening mee te houden dat al het materiaal op onze site op een bepaald moment verouderd kan zijn en dat wij niet verplicht zijn dergelijk materiaal bij te werken. Wij behouden ons het recht voor om de goederen en diensten (inclusief prijzen) die wij op onze site aanbieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige delen van onze site, of onze gehele site, beperken. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten.

Commentaar en ander materiaal op onze site is niet bedoeld als advies waarop u kunt vertrouwen, dus u moet niet vertrouwen op de inhoud van onze site. U moet specifiek professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u iets doet op basis van het commentaar en ander materiaal op onze site.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn verantwoordelijk voor persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid. Wij zijn verantwoordelijk voor andere schade die u hebt geleden door onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en wij zijn verantwoordelijk jegens u voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wet. Wanneer u goederen koopt via onze site gelden andere voorwaarden, de toepasselijke voorwaarden worden hier uiteengezet websalevoorwaarden, als zodanig sluiten wij met betrekking tot uw gebruik van onze site, voor zover de wet dat toestaat, alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enig commentaar of materiaal dat daarop wordt weergegeven.

Om de in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezette redenen zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk (ook niet voor onze nalatigheid) die voortvloeit uit of verband houdt met uw:

- het niet kunnen gebruiken van onze site; of

- gebruik van of vertrouwen op enig commentaar of materiaal dat op onze site wordt weergegeven.

Onze site is voor consumenten, dus we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk (inclusief nalatigheid) voor:

- zakelijke verliezen;

- verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten.

- bedrijfsonderbreking.

- verlies van verwachte besparingen.

- verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie.

- alle indirecte of gevolgschade.

Omdat het, zoals hieronder uiteengezet, uw verantwoordelijkheid is om uw computer tegen virussen te beschermen, zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, een distributed denial-of-service attack of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden door u van enige inhoud ervan, of van enige website die eraan gekoppeld is, tenzij en voor zover wij nalatig zijn geweest. Omdat wij geen controle hebben over de inhoud van websites die aan onze site gekoppeld zijn, zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk (inclusief nalatigheid) voor de inhoud van websites die aan onze site gekoppeld zijn of enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

PRIVACYBELEID

TRANSACTIES VIA ONZE SITE

Wanneer u goederen koopt via onze site gelden andere voorwaarden, de toepasselijke voorwaarden worden hier uiteengezet websale terms.

LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag een link naar onze website plaatsen, mits u dat op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert waar die niet bestaat. U mag geen link plaatsen vanaf een website die niet uw eigendom is. Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming tot linken zonder kennisgeving in te trekken. De website waarvan u een link maakt, moet in alle opzichten voldoen aan ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

LINKS VANAF ONZE SITE

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

ALGEMEEN

Noch wij, noch u zijn verantwoordelijk als wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen door gebeurtenissen die werkelijk buiten uw of onze redelijke controle vallen (zoals van toepassing). U mag uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Wij kunnen onze rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde overdragen indien wij daarvoor een goede reden hebben (bijvoorbeeld indien wij ons bedrijf verkopen).

Indien u of wij nalaten om uitvoering te vragen van de verplichtingen van de ander onder deze Gebruiksvoorwaarden of indien u of wij nalaten een van de rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, vormt dit geen verklaring van afstand en ontslaat dit de andere partij niet van de naleving van haar verplichtingen. Een verklaring van afstand is geen verklaring van afstand voor een later verzuim. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij dit wordt vermeld als een verklaring van afstand en schriftelijk aan de andere partij wordt meegedeeld. Indien een van de voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit ontoepasbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke voorwaarde of bepaling geschrapt en blijven de overige voorwaarden geldig. Wij zijn van plan ons te beroepen op deze Gebruiksvoorwaarden en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen met betrekking tot het onderwerp ervan.

 

Hoewel wij de verantwoordelijkheid aanvaarden voor verklaringen en uitspraken van onze medewerkers, verzoeken wij u om afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden schriftelijk te laten bevestigen.

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland, Rotterdam.

UPDATES

Wij herzien onze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd om veranderingen in marktomstandigheden die van invloed zijn op onze activiteiten, veranderingen in technologie, veranderingen in relevante wet- en regelgeving en veranderingen in de mogelijkheden van ons systeem te weerspiegelen. Voor u gelden de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u onze site bezoekt.

UW BEZWAAR

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site staat, kunt u contact opnemen met info@jerlue.com.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.

VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE EN TELEFONISCHE VERKOOP VAN GOEDEREN AAN CONSUMENTEN

In dit gedeelte worden de voorwaarden beschreven waaronder wij de goederen (Goederen) die op onze website www.jerlue.com (onze site) staan vermeld, online of per telefoon aan u leveren. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u goederen van onze site bestelt. U moet begrijpen dat u door het bestellen van een van onze Goederen akkoord gaat met deze voorwaarden. U dient een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging. Als u deze voorwaarden weigert te aanvaarden, kunt u geen goederen van onze site bestellen.

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij beheren de website www.jerlue.com. Wij zijn Jerlue B.V. (wij, ons en onze), een bedrijf geregistreerd in Nederland onder ondernemingsnummer 81269390 en gevestigd in Jerlue B.V., 2909RA , Capelle aan den IJssel. Ons BTW-nummer is NL862031096B01.

1.2 Als u problemen of klachten heeft kunt u een e-mail sturen naar info@jerlue.com of ons schrijven op bovenstaand adres. Wij streven ernaar alle klachten tijdig en efficiënt te behandelen.

2. UW STATUS

2.1 Door een bestelling te plaatsen via onze site of via de telefoon, bevestigt u aan ons dat:

(a) u een individuele consument bent die wettelijk in staat is om bindende contracten af te sluiten;

(b) u ten minste 18 jaar oud bent;

3. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT

3.1 Uw bestelling vormt een aanbod van u aan ons om de Goederen te kopen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door ons, en wij zullen deze aanvaarding aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat de Goederen zijn verzonden (Verzendbevestiging). Het contract tussen u en ons komt pas tot stand wanneer wij u de bevestiging van verzending sturen (Contract). Zodra wij een bestelling ontvangen

 

van u, is de prijs van de Goederen waaruit die bestelling bestaat geldig voor een periode van 30 dagen. Als wij de Goederen niet binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling aan u kunnen verzenden, of als de prijs van de Goederen verandert voor het einde van de periode van 30 dagen vanaf de datum waarop wij uw bestelling hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om u de nieuwe prijs te laten weten. U hebt dan de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren in overeenstemming met artikel 4 of om ons te laten weten dat u door wilt gaan met de aankoop tegen de nieuwe prijs.

3.2 Als wij uw bestelling bij ontvangst niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld door gebrek aan voorraad), nemen wij contact met u op om u dat te laten weten en bieden wij u de keuze uit terugbetaling of een vervangend artikel. Als wij een vervangend artikel kunnen aanbieden en u ons meedeelt dat u akkoord gaat met de aankoop van het vervangende artikel, maar u vervolgens het Contract annuleert krachtens artikel 4, zullen wij de kosten voor het terugzenden van de Goederen voor onze rekening nemen via dezelfde weg als waarlangs het is geleverd.

3.3 Het Contract heeft alleen betrekking op de Goederen waarvan wij de verzending hebben bevestigd in de Verzendbevestiging. Wij hoeven geen andere Goederen te leveren die deel uitmaken van uw bestelling, tenzij en totdat de verzending van dergelijke Goederen is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.

3.4 Wij zijn wettelijk verplicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Wij streven ernaar dat de productafbeeldingen op onze site zo nauwkeurig mogelijk zijn, maar er kunnen kleine kleurverschillen zijn tussen de Goederen en de online getoonde afbeeldingen.

4. UW ANNULERINGSRECHTEN

4.1 U hebt een wettelijk recht om een Contract te annuleren (behoudens bepaalde uitzonderingen die hieronder en in artikel 11.5 worden uiteengezet) zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de dag nadat u de Goederen hebt ontvangen. Dit is de "Annuleringstermijn".

4.2 U kunt een Overeenkomst annuleren door ons een e-mail te sturen of door het ons op een andere manier per post te laten weten aan Jerlue B.V.. Desiehof 19, 2909RA Capelle aan den Ijssel, Nederland of per e-mail aan info@jerlue.com. U dient een bewijs van opzegging te bewaren, zoals een e-mail ontvangstbewijs of een bevestigingsrapport.

4.3 U moet de Goederen binnen 14 dagen nadat u ons heeft meegedeeld dat u uw aankoop wenst te annuleren aan ons retourneren (op eigen risico en kosten) door ze te sturen naar:

Jerlue B.V.

Desiehof 19

2909RA Capelle aan den IJssel

Nederland

 

4.4 Wij zullen normaal gesproken de volledige aankoopprijs van de goederen samen met de betaalde standaard verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen of het bewijs van verzending terugbetalen. Goederen moeten ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd. U moet ook redelijke zorg dragen voor de Goederen voordat u ze aan ons terugstuurt (waaronder het uit de buurt houden van direct zonlicht en warmte terwijl u ze in uw bezit heeft). Wij kunnen het bedrag dat wij aan u terugbetalen verlagen als u de Goederen gebruikt, beschadigt of anderszins iets doet dat verder gaat dan wat redelijkerwijs nodig is om ze te onderzoeken en dat de doorverkoopwaarde vermindert.

 

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

5.1 Wij streven ernaar de Goederen te leveren binnen de op onze site vermelde termijnen en de in de Verzendbevestiging vermelde leveringsdatum. Voor leveringen in het VK, de EU en het ROW streven wij ernaar dat de levering niet later dan 30 dagen na de datum van de bevestiging van verzending plaatsvindt. Tijd is echter niet van essentieel belang voor de levering of uitvoering en alle leverings- of verzendingsdata die op onze site en in correspondentie worden vermeld, zijn slechts schattingen. Dit betekent dat wij niet verantwoordelijk zijn als Goederen buiten deze tijden worden geleverd en dat wij niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een vertraging die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarover wij geen controle hebben, mits wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u dit te laten weten en wij redelijke maatregelen nemen om het effect van de vertraging tot een minimum te beperken.

5.2 De eigendom van de Goederen en alle risico's (inclusief het risico van verlies en/of schade aan de Goederen) gaan op u over wanneer ze worden geleverd op het in uw bestelling vermelde leveringsadres.

6. INTERNATIONALE LEVERING

6.1 Wij leveren aan alle landen wereldwijd. U moet het land waar u de Goederen geleverd wilt hebben selecteren in het drop-downvak of handmatig invoeren als onderdeel van het bestelproces.

6.2 U moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de Goederen bestemd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u een dergelijke wet overtreedt.

7. PRIJS EN BETALING

7.1 De betaling van de goederen vindt plaats op het moment van verzending.

7.2 De prijs van de Goederen en onze leveringskosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze site vermeld, behalve in gevallen van een duidelijke fout en behalve zoals uiteengezet in clausules 7.4 en 7.5.

7.3 De prijzen van goederen worden op onze site vermeld inclusief BTW. Afhankelijk van de plaats waar de Goederen worden geleverd, kan BTW in rekening worden gebracht.

7.4 Levering is gratis.

7.5 De prijzen en leveringskosten van goederen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen waarvoor wij u al een bevestiging van verzending hebben gestuurd.

7.6 Onze site bevat een groot aantal Goederen en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de op onze site vermelde Goederen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken zullen wij de prijzen controleren als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat wij, wanneer de juiste prijs van een Goederenartikel lager is dan de door ons vermelde prijs, het lagere bedrag in rekening zullen brengen wanneer wij de Goederen naar u verzenden. Als de correcte prijs van de Goederen hoger is dan de prijs die op onze site is vermeld, zullen wij normaal gesproken, naar eigen goeddunken, ofwel contact met u opnemen om te zien wat u wilt doen voordat wij de Goederen verzenden, ofwel uw bestelling afwijzen en u van deze afwijzing op de hoogte stellen.

7.7 Wij zijn niet verplicht de Goederen tegen de verkeerde (lagere) prijs aan u te leveren, zelfs nadat wij u een Verzendbevestiging hebben gestuurd, als de prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout had kunnen worden herkend.

7.8 Betaling voor alle Goederen dient te geschieden per creditcard, bankpas, via PayPal of zoals anders vermeld op onze website. Wij accepteren betaling met de belangrijkste credit- en debetkaarten.

 

7.9 Uw kaartprovider kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van uw kaart. Controleer de voorwaarden bij uw kaartprovider zorgvuldig en voordat u uw betalingsgegevens verstrekt.

8. ONS VERVANGINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID

8.1 U kunt Goederen aan ons retourneren in overeenstemming met artikel 4 of, indien u van mening bent dat de Goederen defect zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsbelofte die wij in artikel 9 doen, dit artikel 8.

8.2 Indien u de Goederen aan ons retourneert omdat u van mening bent dat de Goederen gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de kwaliteitsbelofte die wij in artikel 9 doen, zullen wij de geretourneerde Goederen onderzoeken en in alle redelijkheid beslissen of zij gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de kwaliteitsbelofte die wij in artikel 9 doen.

8.3 Indien wij van mening zijn dat de Goederen gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de kwaliteitsbelofte die wij in artikel 9 doen en wij de Goederen kunnen vervangen, zullen wij u hiervan binnen een redelijke termijn na ontvangst van de geretourneerde Goederen op de hoogte stellen. U hebt dan de keuze om vervangende Goederen of een terugbetaling te ontvangen. Wij zullen de Goederen gewoonlijk zo snel mogelijk vervangen en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij u hebben bevestigd dat wij de Goederen kunnen vervangen.

8.4 Als wij vaststellen dat de Goederen gebreken vertonen of niet in overeenstemming zijn met de kwaliteitsbelofte die wij in artikel 9 doen, en wij de Goederen niet kunnen vervangen of u kiest voor terugbetaling, zullen wij de prijs van de Goederen terugbetalen en zullen wij u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van een eventuele terugbetaling en als een terugbetaling verschuldigd is, zullen wij de aan u verschuldigde terugbetaling gewoonlijk zo spoedig mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag waarop wij u hebben bevestigd dat u recht hebt op terugbetaling.

8.5 Wanneer u recht hebt op een vervanging op grond van artikel 8.3 zullen wij u geen kosten in rekening brengen voor de levering van de vervangende Goederen aan u en zullen wij leveren op het adres waar de oorspronkelijke bestelling is geleverd. Wanneer u recht hebt op een terugbetaling op grond van artikel 8.4, betalen wij u de prijs van de Goederen volledig terug, evenals eventuele leveringskosten en alle redelijke kosten die u maakt om de Goederen aan ons te retourneren. Wij zullen het van u ontvangen geld terugbetalen via dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen of als dit niet anderszins lukt.

8.6 U hebt altijd wettelijke rechten met betrekking tot Goederen die defect zijn of niet zijn zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door het retourbeleid in dit artikel 8 of deze voorwaarden. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens Advice Bureau of Trading Standards kantoor.

8.7 Als u een klacht heeft over uw online bestelling, neem dan contact op met info@jerlue.com. Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

9. ONZE KWALITEITSBELOFTE

9.1 Onze Goederen die u via onze site bij ons koopt zullen:

(a) in overeenstemming zijn met de beschrijving ervan op de winkelpagina waar u afrekent;

(b) van bevredigende kwaliteit zijn;

(c) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor dergelijke goederen gewoonlijk worden geleverd; en

(d) overeenkomen met eventuele monsters die wij u hebben gestuurd.

 

9.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Goederen op alle haartypen naar wens zullen werken.

10. 10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Onder voorbehoud van artikel 10.3 zijn wij, als wij deze voorwaarden niet naleven, alleen aansprakelijk jegens u voor de aankoopprijs van de Goederen en, onder voorbehoud van artikel 10.2, andere verliezen die u lijdt als gevolg van ons verzuim om te voldoen en die een voorzienbaar gevolg zijn van een dergelijk verzuim.

10.2 Behoudens artikel 10.3 zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

10.3 Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(c) schending van de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving;

(d) Goederen die geacht worden gebrekkig te zijn onder enig toepasselijk recht; of

(e) elke andere zaak waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of proberen uit te sluiten.

11. GEPERSONALISEERDE GOEDEREN

11.1 Door inhoud naar onze site te uploaden voor gebruik op gepersonaliseerde goederen, bevestigt u dat u de eigenaar bent van de afbeelding of dat u anderszins gemachtigd bent om deze op deze manier te gebruiken en verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om deze inhoud te gebruiken voor het doel van het uitvoeren van uw bestelling.

11.2 U mag geen inhoud uploaden voor gebruik op gepersonaliseerde Goederen die:

(1.a) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander;

(1.b) in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

(1.c) een persoon kan kwellen, van streek maken, in verlegenheid brengen of alarmeren;

(1.d) informatie bevat die kan worden gebruikt om een andere persoon persoonlijk te identificeren, bijvoorbeeld zijn adres of telefoonnummer, zonder toestemming van die persoon; of

(1.e) pornografisch, obsceen, onfatsoenlijk of beledigend is, die discriminatie bevordert op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, etniciteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd, of die kan aanzetten tot haat of geweld.

11.3 Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren (al naar gelang het geval) als wij vaststellen dat deze niet voldoet aan de inhoudsregels zoals uiteengezet in artikel 11.2 hierboven.

11.4 Als wij kosten moeten maken als gevolg van uw inbreuk op artikel 11.2 (inclusief de kosten van de verdediging van claims van derden), bent u verantwoordelijk voor de betaling van deze kosten.

11.5 U kunt een contract voor gepersonaliseerde goederen niet annuleren. Dit laat uw recht op terugbetaling of vervanging krachtens artikel 8 onverlet indien de gepersonaliseerde goederen defect zijn of niet in overeenstemming zijn met de kwaliteitsbelofte die wij in artikel 9 doen.

12. OVERDRACHT VAN HET CONTRACT

12.1 U mag het contract, of uw rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.2 Wij kunnen het contract, of onze rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, op elk moment tijdens de looptijd van het contract overdragen als wij daarvoor een goede reden hebben (bijvoorbeeld als wij ons bedrijf verkopen), zolang een dergelijke overdracht u niet benadeelt of uw rechten uit hoofde van het contract niet aantast.

13. COMMUNICATIE

13.1 Alle kennisgevingen van u aan ons moeten worden gericht aan Jerlue B.V., Desiehof 19, 2909RA Capelle aan den Ijssel, Nederland. Wij kunnen u een kennisgeving doen op het postadres dat u ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, of op onze site, indien van toepassing, die u van tijd tot tijd dient te controleren. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en correct te zijn betekend 48 uur na plaatsing op onze website of zeven dagen na het posten van een brief. In het geval van een brief is het voldoende om aan te tonen dat deze brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en op de post is gedaan.

14. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

14.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd nakomen van een van onze verplichtingen uit hoofde van een contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben (geval van overmacht).

14.2 Onze uitvoering van het contract wordt opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt, en wij krijgen voor die periode een verlenging van de tijd om onze verplichtingen onder het contract na te komen. Als de overmachtsituatie langer dan een maand duurt, kunnen wij of u het contract beëindigen door u daarvan 7 dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

15. WAARDERING

15.1 Indien u of wij niet verzoeken om nakoming van de verplichtingen van de ander onder het Contract of indien u of wij een van de rechten onder het Contract niet uitoefenen, vormt dit geen verklaring van afstand en ontslaat dit de andere partij niet van de nakoming van haar verplichtingen. Een verklaring van afstand van een recht uit hoofde van het Contract is geen verklaring van afstand van een later verzuim. Een verklaring van afstand van een recht uit hoofde van het Contract is niet effectief, tenzij wordt aangegeven dat het om een verklaring van afstand gaat en deze schriftelijk aan de andere partij wordt meegedeeld in overeenstemming met artikel 11 hierboven.

16. AFZONDERLIJKE CLAUSULES

16.1 Indien een van deze voorwaarden of bepalingen van het Contract door een bevoegde autoriteit als niet van toepassing wordt beschouwd, wordt deze voorwaarde of bepaling geschrapt en blijven de overige voorwaarden en bepalingen van kracht.

17. HET CONTRACT EN ONS PERSONEEL

17.1 Wij zijn van plan ons met betrekking tot het onderwerp van het contract te baseren op deze voorwaarden en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen. Hoewel wij de verantwoordelijkheid aanvaarden voor verklaringen en uitspraken van ons personeel, dient u ervoor te zorgen dat eventuele afwijkingen van deze voorwaarden schriftelijk worden bevestigd.

18. ONS RECHT OM DEZE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

18.1 Wij herzien onze voorwaarden van tijd tot tijd in verband met veranderingen in de manier waarop wij zaken doen, veranderingen in de marktomstandigheden die van invloed zijn op ons bedrijf, veranderingen in technologie, veranderingen in betalingsmethoden, veranderingen in relevante wetten en wettelijke vereisten en veranderingen in onze systeemmogelijkheden. U bent onderworpen aan de voorwaarden die gelden op het moment dat u Goederen bij ons bestelt, tenzij wij u op de hoogte stellen van de wijziging van deze voorwaarden voordat wij u de bevestiging van verzending sturen (in welk geval wij ervan uitgaan dat u de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Goederen het tegendeel laat weten). Wij zullen het versienummer van deze voorwaarden bijwerken wanneer wij deze hebben herzien.

19. RECHT EN JURISDICTIE

19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met het Contract zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Rotterdam, Nederland. In bepaalde omstandigheden kunnen de wetten van uw woonplaats van toepassing zijn en kunnen de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn.

JERLUE B.V. BUSINESS TO BUSINESS STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP HET BEPAALDE IN VOORWAARDE 9 EN VOORWAARDE 10

1. INTERPRETATIE

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Werkdag: een dag (anders dan een zaterdag, zondag of feestdag) waarop banken in Londen geopend zijn voor zaken.

- Voorwaarden: de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in dit document, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met Voorwaarde 11.8.

- Contract: het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen, gevormd in overeenstemming met Voorwaarde 2.1 van deze Voorwaarden.

- Klant: de persoon of onderneming die de Goederen van de Leverancier koopt.

- Gebeurtenis van overmacht: elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, die door haar aard niet kon worden voorzien, of, indien ze kon worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen, storingen van energiebronnen of transportnetwerk, daden van God, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, inmenging door burgerlijke of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige beschadiging, defecten aan installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, sonische dreiging, explosies, instorting van bouwwerken, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreme ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

- Goederen: de in het Contract vermelde goederen.

- Intellectuele Eigendomsrechten: octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrecht en naburige rechten, handels- en dienstmerken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op opmaak, rechten op goodwill en op het instellen van rechtsvorderingen wegens inbreuk en oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen (en rechten op aanvraag) voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle gelijkaardige of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst overal ter wereld bestaan of zullen bestaan.

- Order: de bestelling van de Klant voor de Goederen, hetzij per telefoon of fax, hetzij per e-mail aan de Leverancier en al dan niet met gebruikmaking van het Bestelformulier.

- Bestelformulier: Het bestelformulier van Leverancier voor Goederen van tijd tot tijd.

- Specificatie: elke specificatie voor de Goederen, met inbegrip van bijbehorende plannen en tekeningen, die schriftelijk door de Klant en de Leverancier worden overeengekomen.

- Specificatieblad(en): de specificatiebladen van de Leverancier voor de Goederen van tijd tot tijd, die op verzoek verkrijgbaar zijn.

- Leverancier: Jerlue B.V. (geregistreerd in Nederland met ondernemingsnummer 81269390) gevestigd te Jerlue B.V., 2909RA , Capelle aan den Ijssel.

- Website van Leverancier: de website met url www.jerlue.com.

1.2 In deze Voorwaarden gelden de volgende regels:

(a) Een persoon omvat een natuurlijke persoon, vennootschap of lichaam zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid).

(b) Een verwijzing naar een partij omvat haar persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

(c) Een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling is een verwijzing naar deze wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling omvat tevens alle krachtens die wet of wettelijke bepaling vastgestelde ondergeschikte wetgeving, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

(d) Elke zinsnede die wordt ingeleid door de termen "met inbegrip van", "met name" of een soortgelijke uitdrukking, dient ter illustratie en beperkt niet de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan.

(e) Een verwijzing naar schriftelijk of geschreven omvat ook faxen en e-mails.

2. BASIS VAN HET CONTRACT

2.1 De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de voorwaarden van de Bestelling. De Order wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier een schriftelijke aanvaarding van de Order verstrekt, op welk moment het Contract tot stand komt.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Klant tracht op te leggen of op te nemen, of die impliciet voortvloeien uit de handel, gewoonte, praktijk of gang van zaken.

2.3 Het Contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. De Afnemer erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of toezegging gedaan of gegeven door of namens de Leverancier die niet in het Contract is opgenomen.

2.4 Alle door of voor de Leverancier vervaardigde monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal of reclame en alle beschrijvingen, foto's of illustraties op de Website van de Leverancier zijn uitsluitend vervaardigd om bij benadering een idee te geven van de daarin beschreven Goederen. Zij maken geen deel uit van het Contract en hebben geen contractuele kracht.

2.5 De Leverancier is niet verplicht om Bestellingen te aanvaarden en behoudt zich het recht voor om een door de Klant geplaatste Bestelling niet te aanvaarden.

3. GOEDEREN

3.1 De Goederen worden beschreven in de Specificatiebladen.

3.2 Indien de Goederen of een deel daarvan moet worden vervaardigd in overeenstemming met een door de Klant verstrekte Specificatie, vrijwaart de Klant de Leverancier volledig en op verzoek tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en uitgaven) die de Leverancier lijdt of maakt in verband met een vordering tegen

de Leverancier voor daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde als gevolg van of in verband met het gebruik van de Specificatie door de Leverancier.

3.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor de Specificatie van de Goederen te wijzigen indien dit wordt vereist door enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

4. LEVERING

4.1 De Leverancier zal ervoor zorgen dat elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon waarop de datum van de Order, het type en de hoeveelheid Goederen en, indien de Order in gedeelten wordt geleverd, het uitstaande saldo van nog te leveren Goederen wordt vermeld.

4.2 De Leverancier zal zorg dragen voor de levering van de Goederen op de in de Overeenkomst vermelde plaats of een andere plaats die de partijen schriftelijk kunnen overeenkomen of zal, indien dit in de Overeenkomst is vermeld, ervoor zorgen dat de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling door of namens de Afnemer op de in de Overeenkomst vermelde plaats of een andere plaats die de partijen schriftelijk kunnen overeenkomen (Plaats van Levering).

4.3 De levering van de Goederen zal voltooid zijn bij aankomst van de Goederen op de Leveringslocatie.

4.4 De voor de levering opgegeven data zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang voor het Contract. Met inachtneming van artikel 9.1 is de Leverancier niet aansprakelijk, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht of het verzuim van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies te verstrekken of de Goederen niet in ontvangst te nemen.

4.5 Indien de Leverancier de Goederen niet levert, zal zijn aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, beperkt zijn tot de kosten en uitgaven van de Klant voor het verkrijgen van vervangende goederen van soortgelijke aard en kwaliteit op de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Goederen.

4.6 Indien de Klant na twee (2) pogingen de levering van de Goederen niet aanvaardt, dan zullen de Goederen aan de Leverancier worden geretourneerd, tenzij deze mislukking of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht of het niet nakomen door de Leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract, en zullen aan de Klant alle kosten in verband met de pogingen tot levering en de daaropvolgende retournering aan de Leverancier in rekening worden gebracht, met inbegrip van verzekering en opslagkosten.

4.7 De Afnemer is niet gerechtigd de Goederen te weigeren indien de Leverancier tot en met 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid Goederen levert, maar de factuur van het Contract zal pro rata worden aangepast na ontvangst van een kennisgeving van de Afnemer dat de verkeerde hoeveelheid Goederen is geleverd en dit door de Leverancier is geverifieerd.

4.8 De Leverancier kan de Goederen leveren in termijnen, die de Leverancier afzonderlijk zal factureren en de Afnemer afzonderlijk zal betalen. Elke termijn vormt een afzonderlijke Overeenkomst. Een vertraging in de levering of een gebrek in een deellevering geeft de Klant niet het recht een andere deellevering of Contract te annuleren.

4.9 De Klant dient de Leverancier binnen 7 dagen na de leveringsdatum in kennis te stellen van ontbrekende of gebrekkige Goederen.

4.10 Indien de Afnemer ervoor kiest de goederen af te halen bij het Distributiecentrum van de Leverancier, dient een datum te worden opgegeven aan een lid van het logistieke team. Indien de Afnemer niet in staat is de goederen op de opgegeven datum af te halen, dient de Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. De Leverancier zal naar beste vermogen probeert de bestelling 24 uur vast te houden. Na die tijd worden voor de bestelling €200 wachtkosten in rekening gebracht.

5. KWALITEIT

5.1 De Leverancier garandeert dat de Goederen bij levering:

(a) vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap; en

(b) in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zijn met de beschrijving in het relevante Specificatieblad.

5.2 Onder voorbehoud van Voorwaarde 5.3, indien:

(a) de Klant de Leverancier binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk in kennis stelt dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de in Voorwaarde 5.1 vermelde garantie;

(b) de Leverancier een redelijke kans krijgt om deze Goederen te onderzoeken en er toegang toe te krijgen om te weten of ze niet zijn gebruikt en of ze correct en in overeenstemming met het Contract zijn opgeslagen; en

(c) de Klant (op verzoek van de Leverancier) dergelijke Goederen op kosten van de Klant naar de vestiging van de Leverancier retourneert, zal de Leverancier, indien de Goederen niet voldoen aan de in Voorwaarde 5.1 vermelde garantie, naar eigen keuze de gebrekkige Goederen herstellen of vervangen, of de prijs van de gebrekkige Goederen volledig terugbetalen.

5.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Goederen aan de in Voorwaarde 5.1 vermelde garantie indien:

(a) de Klant de Goederen gebruikt na kennisgeving in overeenstemming met Voorwaarde 5.2;

(b) het gebrek ontstaat omdat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van de Leverancier betreffende opslag, gebruik en onderhoud van de Goederen niet heeft opgevolgd, met inbegrip van de instructies op de verpakking om de Goederen niet met warmte te gebruiken;

(c) het gebrek ontstaat doordat de Klant de Goederen in het algemeen niet op de juiste wijze heeft opgeslagen;

(d) de Klant de verpakking wijzigt of de Goederen repareert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier;

(e) het gebrek ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade of nalatigheid; of

(f) de Goederen afwijken van het relevante Specificatieblad als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

5.4 Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die voortvloeien uit de wet of het gewoonterecht, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van de Overeenkomst.

5.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Leverancier geleverde gerepareerde of vervangende Goederen.

5.6 De Goederen mogen niet in direct zonlicht worden opgeslagen.

6. TITEL EN RISICO

6.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering.

6.2 De juridische en economische eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant nadat de Leverancier volledige betaling (in contanten of vrijgemaakte fondsen) heeft ontvangen voor:

(a) de Goederen; en

(b) alle andere goederen of diensten die de Leverancier aan de Klant heeft geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is.

6.3 Totdat de eigendom van de Goederen op de Klant is overgegaan, zal de Klant op eigen kosten vanaf de levering:

(a) de Goederen voor hun volledige vervangingswaarde verzekeren bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij en ervoor zorgen dat het belang van de Leverancier in de Goederen op de polis wordt vermeld;

(b) indien de Goederen worden vernietigd door een verzekerd risico, de verzekeringsopbrengst gescheiden houden van alle andere gelden die voor de Leverancier bestemd zijn;

(c) de Goederen niet verwerken in een of meer andere zaken;

(d) de Goederen op fiduciaire basis bewaren als bewaarnemer van de Leverancier;

(e) de Goederen gescheiden van alle andere goederen van de Klant opslaan, zodat deze gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van de Leverancier;

(f) geen identificatietekens of verpakkingen op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, beschadigen of verbergen;

(g) de Goederen in bevredigende staat houden;

(h) geen pandrecht, last of andere bezwaring op of anderszins van de Goederen creëren of pretenderen te creëren;

(i) de Leverancier onmiddellijk in kennis stellen indien een van de in Voorwaarde 8.2 genoemde gebeurtenissen zich voordoet;

(j) de Leverancier alle informatie met betrekking tot de Goederen verstrekken die de Leverancier van tijd tot tijd kan verlangen; en

(k) als trustee voor de Leverancier alle opbrengsten van de verkoop van de Goederen ter hoogte van de aan de Leverancier verschuldigde bedragen op een trustrekening bewaren, gescheiden van andere gelden, maar de Klant kan de Goederen doorverkopen of gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

6.4 Indien, voordat de juridische en economische eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, de Klant onderworpen wordt aan een van de gebeurtenissen vermeld in Voorwaarde 8. 2, of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en de Klant daarvan in kennis stelt, dan kan de Leverancier, op voorwaarde dat de Goederen niet zijn doorverkocht en zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat de Leverancier kan hebben, op kosten van de Klant te allen tijde van de Klant eisen dat hij de Goederen aflevert en, indien de Klant dit niet onmiddellijk doet, elk pand van de Klant of van een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen, betreden om deze terug te halen en de Klant geeft de Leverancier nu een onherroepelijke vergunning om het pand waar de Goederen zijn opgeslagen te betreden om de rechten van de Leverancier onder dit Voorwaarde 6 uit te oefenen. 4.

7. PRIJS EN BETALING

7.1 De prijs van de Goederen is de in het Contract vermelde prijs.

7.2 De prijs van de Goederen is exclusief de leveringskosten, die de Leverancier naast de prijs van de Goederen in rekening zal brengen en die de Klant zal betalen. De Leverancier zal de leveringskosten op de Orderbevestiging bevestigen.

7.3 De prijs van de Goederen en de leveringskosten zijn exclusief bedragen voor belasting over de toegevoegde waarde (BTW). De Klant zal, na ontvangst van een geldige BTW-factuur van de Leverancier, aan de Leverancier de aanvullende bedragen aan BTW betalen die over de levering van de Goederen verschuldigd zijn.

7.4 Tenzij de Leverancier en de Klant schriftelijk kredietvoorwaarden zijn overeengekomen (in welk geval voorwaarde 7.5 van toepassing is), zal de Leverancier de Klant voor de Goederen, levering en BTW factureren voordat de Goederen worden verzonden en de Klant zal de factuur bij ontvangst betalen. De Leverancier is niet verplicht de Goederen te verzenden of te leveren tenzij en totdat hij de volledige betaling van de factuur in vrijgemaakte fondsen heeft ontvangen.

7.5 Indien de Leverancier en de Klant kredietvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de Leverancier de Klant voor de Goederen factureren bij de verzending van de Goederen. De Klant zal de factuur binnen 30 Werkdagen na de factuurdatum volledig en in vrijgegeven fondsen betalen, tenzij tussen de Leverancier en de Klant schriftelijk andere kredietvoorwaarden zijn overeengekomen, in welk geval deze andere kredietvoorwaarden van toepassing zijn. 

7.6 Alle betalingen worden verricht op de door de Leverancier schriftelijk aangewezen bankrekening. Het tijdstip van betaling is van wezenlijk belang voor het Contract.

7.7 Indien de Afnemer enige uit hoofde van het Contract aan de Leverancier verschuldigde betaling niet op de vervaldatum voor betaling (vervaldatum) verricht, kan de Leverancier:

(a) rente vorderen tegen het tarief van 4% boven de basisrentevoet van HSBC bank van tijd tot tijd; deze rente zal dagelijks worden berekend vanaf de vervaldatum tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, ongeacht of dit voor of na de uitspraak is. De Klant betaalt de rente samen met het achterstallige bedrag;

(b) schadevergoeding eisen krachtens het toepasselijke recht

(c) met onmiddellijke ingang de levering van Goederen opschorten, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij totdat de Leverancier alle achterstallige bedragen in vrijgemaakte fondsen heeft ontvangen; en/of

(d) met onmiddellijke ingang alle overeengekomen kredietvoorwaarden herroepen of verminderen, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij totdat de Leverancier alle achterstallige bedragen in vrijgemaakte fondsen heeft ontvangen.

7.8 De Afnemer zal alle uit hoofde van het Contract verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige aftrek of inhouding, behoudens voor zover wettelijk vereist, en de Afnemer is niet gerechtigd om enig krediet, enige verrekening of enige tegenvordering tegen de Leverancier in te roepen ter rechtvaardiging van het geheel of gedeeltelijk achterhouden van betaling van een dergelijk bedrag.

7.9 De Klant erkent dat de Leverancier te allen tijde controles kan uitvoeren bij kredietinformatiebureaus, ongeacht of de Klant kredietvoorwaarden heeft aangevraagd of niet.

7.10 Niettegenstaande enige andere voorwaarde kan de Leverancier te allen tijde, door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, overeengekomen kredietvoorwaarden onmiddellijk herroepen of verminderen, om welke reden dan ook of om geen enkele reden.

8. INSOLVENTIE OF ONVERMOGEN VAN DE KLANT

8.1 Indien de Klant wordt onderworpen aan een van de in Voorwaarde 8.2 genoemde gebeurtenissen, of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat te worden onderworpen aan een van deze gebeurtenissen en de Klant hiervan in kennis stelt, dan zullen, zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Leverancier beschikt, alle uitstaande bedragen met betrekking tot aan de Klant geleverde Goederen onmiddellijk verschuldigd worden en:

(a) kan de Leverancier alle verdere leveringen krachtens het Contract of krachtens enig ander contract tussen de Klant en de Leverancier annuleren of opschorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant, hetzij uit overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor onbepaalde tijd of totdat de Leverancier betaling voor de Goederen, levering en BTW heeft ontvangen; en/of

(b) kan de Leverancier met onmiddellijke ingang met de Klant overeengekomen kredietvoorwaarden herroepen of verminderen, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij totdat de Leverancier betaling voor de Goederen, levering en BTW heeft ontvangen.

8.2 Voor de toepassing van Voorwaarde 8.1 zijn de relevante gebeurtenissen:

(a) de Klant schort de betaling van zijn schulden op, of dreigt deze op te schorten, of is niet in staat zijn schulden te betalen wanneer deze verschuldigd zijn of geeft toe niet in staat te zijn zijn schulden te betalen, of (in het geval van een vennootschap) wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen krachtens de toepasselijke wetgeving, of (in het geval van een natuurlijke persoon) wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen of geen redelijk vooruitzicht daarop te hebben, in beide gevallen krachtens de toepasselijke wetgeving, of (in het geval van een personenvennootschap) heeft een partner op wie een van de voorgaande van toepassing is;

(b) de Klant onderhandelingen begint met alle of een groep van zijn schuldeisers met het oog op een herschikking van zijn schulden, of een voorstel doet voor of een compromis of regeling treft met zijn schuldeisers;

(c) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gedaan, een besluit wordt genomen, of een beschikking wordt gegeven, voor of in verband met de liquidatie van de Klant (zijnde een vennootschap) anders dan uitsluitend ten behoeve van een regeling voor een solvabele fusie van de Klant met een of meer andere vennootschappen of de solvabele wederopbouw van de Klant;

(d) (als individu) de Klant het voorwerp is van een faillissementsaanvraag of -beschikking;

(e) een schuldeiser of bezwaarde van de Klant beslag legt op of bezit neemt van, of een beslaglegging, executie, sequestratie of andere dergelijke procedure wordt geheven of uitgevoerd op of ingesteld tegen het geheel of een deel van zijn activa en dit beslag of deze procedure niet binnen 14 dagen wordt opgeheven;

(f) (zijnde een vennootschap) een verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, of een beschikking wordt gegeven, voor de benoeming van een bewindvoerder of indien een kennisgeving van voornemen tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan of indien een bewindvoerder over de Klant wordt benoemd;

(g) (in het geval van een vennootschap) een houder van een "floating charge" op de activa van de Klant gerechtigd is een administratief curator te benoemen of heeft benoemd;

(h) een persoon het recht krijgt een curator over de activa van de Klant aan te stellen of een curator over de activa van de Klant wordt aangesteld;

(i) een gebeurtenis plaatsvindt, of een procedure wordt ingesteld, met betrekking tot de Klant in enig rechtsgebied waaraan hij onderworpen is, die een gelijkwaardig of vergelijkbaar effect heeft als een van de gebeurtenissen vermeld in Voorwaarde 8.2(a) tot en met Voorwaarde 8.2(h);

(j) de Klant zijn activiteiten geheel of grotendeels opschort, dreigt op te schorten, staakt of dreigt te staken;

(k) de financiële positie van de Klant zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de Leverancier het vermogen van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract naar behoren na te komen in gevaar komt; of

(l) (als individu) de Klant overlijdt of, wegens ziekte of onbekwaamheid (geestelijk of lichamelijk), niet in staat is zijn of haar eigen zaken te beheren of patiënt wordt onder enige wetgeving inzake geestelijke gezondheid.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier beperken of uitsluiten voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

(b) fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken;

(c) schending van de voorwaarden die de toepasselijke wetgeving impliceert;

(d) gebrekkige producten onder het toepasselijk recht; of

(e) elke aangelegenheid waarvoor het voor de Leverancier onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

9.2 Niettegenstaande enige andere voorwaarde van het tegendeel, maar onder voorbehoud van voorwaarde

9.3 De leverancier is niet aansprakelijk jegens de klant, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor een van de volgende zaken die voortvloeien uit of verband houden met het contract:

(A) winstderving;

(B) verlies van goodwill;

(C) verlies van verwachte besparingen

(D) contractverlies; of

(E) indirecte of gevolgschade.

9.4 Niettegenstaande enige andere voorwaarde van het tegendeel, maar onder voorbehoud van voorwaarde 

9.5 De totale aansprakelijkheid van de leverancier jegens de klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het contract, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke voorschriften of anderszins, zal niet hoger zijn dan de prijs van de goederen krachtens het contract.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 De Klant erkent dat de Leverancier de eigenaar of licentiehouder is van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen, afbeeldingen van de Goederen en andere inhoud die op de Website van de Leverancier wordt weergegeven, en de Klant zal deze op geen enkele wijze gebruiken, kopiëren of wijzigen.

10.2 De Klant gaat nu akkoord met de Websitevoorwaarden van de Leverancier http://www.jerlue.com die nu door middel van verwijzing zijn opgenomen.

10.3 De klant zal de leverancier onmiddellijk in kennis stellen van elke mogelijke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier.

10.4 De klant zal de leverancier volledig en op verzoek vrijwaren tegen alle kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, verlies van of schade aan de reputatie, verlies van goodwill, verlies van contract, en alle rente, juridische en andere professionele kosten en uitgaven) die de leverancier lijdt of maakt in verband met de schending van voorwaarde 10.1 en/of voorwaarde 10.2 door de klant.

11. ALGEMEEN

11.1 Onder voorbehoud van Voorwaarde 11.2 is geen der partijen aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder het Contract voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht. Onder voorbehoud van artikel 11.2 zal de getroffen partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het begin van de Overmachtsituatie de andere partij schriftelijk in kennis stellen van het optreden van de Overmachtsituatie, de begindatum en de geschatte duur van de Overmachtsituatie, de gevolgen van de Overmachtsituatie voor haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen en de inspanningen die deze partij levert of voorstelt om de Overmachtsituatie op te heffen of te vermijden. Onder voorbehoud van voorwaarde 11.2, indien een dergelijke gebeurtenis van overmacht gedurende een ononderbroken periode van negentig (90) dagen aanhoudt, kan elke partij het Contract onmiddellijk beëindigen mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

11.2 Indien de Klant een geval van Overmacht ondervindt, wordt hij niet vrijgesteld van betaling van de uit hoofde van het Contract verschuldigde bedragen.

11.3 De Leverancier kan te allen tijde al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins behandelen. De Klant mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins behandelen.

11.4 Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij uit hoofde van of in verband met het Contract zal schriftelijk zijn, gericht aan die partij op haar maatschappelijke zetel (indien het een vennootschap is) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval) of een ander adres dat die partij schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven in overeenstemming met deze voorwaarde, en zal persoonlijk worden afgeleverd, worden verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post, aangetekende zending, commerciële koerier, fax of e-mail (indien bevestigd met een hard copy verzonden per eersteklas post). Een kennisgeving of andere mededeling zal geacht worden te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, wanneer achtergelaten op het hierboven vermelde adres; indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of aangetekende zending, om 9.00 uur op de tweede Werkdag na het posten; indien afgeleverd per commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, één Werkdag na verzending. De bepalingen van deze voorwaarde zijn niet van toepassing op de betekening van een proces of andere documenten in een rechtszaak.

11.5 Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van het Contract (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht worden te zijn geschrapt en zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van het Contract niet worden aangetast. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van het Contract geldig, afdwingbaar en wettig zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, zal de bepaling worden toegepast met de minimale wijziging die nodig is om haar wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

11.6 Een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel krachtens het Contract is alleen effectief als deze schriftelijk wordt gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een latere inbreuk of verzuim. Geen verzuim of vertraging door een partij om een recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat onder het Contract of bij wet is voorzien, vormt een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

11.7 Een persoon die geen partij is bij het Contract zal geen rechten hebben onder of in verband met het Contract, hetzij onder het toepasselijke recht of anderszins.

11.8 Elke wijziging van het Contract, met inbegrip van de invoering van aanvullende voorwaarden, is slechts bindend indien deze schriftelijk is overeengekomen en door de Leverancier is ondertekend.

11.9 Het Contract, en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, Engels recht, en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales, met dien verstande dat de Leverancier in elk rechtsgebied een vordering tegen de Klant kan instellen.

JERLUE B.V. BUSINESS TO BUSINESS STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN - USA

DE AANDACHT VAN DE KLANT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP DE BEPALINGEN VAN SECTIE 9

INTERPRETATIE

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Werkdag: een dag (anders dan een zaterdag, zondag of feestdag) waarop de New York Stock Exchange (NYSE) open is voor de handel.

Contract: een contract tussen Leverancier en Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen dat tot stand komt in overeenstemming met artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

Klant: de persoon of entiteit die op grond van een Overeenkomst Goederen van Leverancier koopt.

Gebeurtenis van overmacht: Elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van een partij, die door haar aard niet kon worden voorzien, of, indien zij kon worden voorzien, onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen, storingen van energiebronnen of transportnetwerk, daden van God, oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, inmenging door burgerlijke of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteit, gewapend conflict, kwaadwillige beschadiging, panne van installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, explosies, instorting van bouwwerken, branden, overstromingen, stormen, aardbevingen, verlies op zee, epidemieën of gelijkaardige gebeurtenissen, natuurrampen of extreme ongunstige weersomstandigheden, of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers.

Goederen: alle goederen die door de Klant van de Leverancier zijn gekocht krachtens een Contract.

Intellectuele Eigendomsrechten: octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrecht en naburige rechten, handels- en dienstmerken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op handelskleding, rechten op goodwill en het recht om op te treden tegen passing off en oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, rechten op vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval geregistreerd of niet geregistreerd en met inbegrip van alle aanvragen (en rechten om aan te vragen) voor, en vernieuwingen of uitbreidingen van dergelijke rechten en alle gelijkaardige of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die nu of in de toekomst overal ter wereld bestaan of zullen bestaan.

Order: elke bestelling van de Klant voor de Goederen, ongeacht of deze per telefoon of fax of per e-mail aan de Leverancier wordt gedaan en ongeacht of deze wordt gedaan met behulp van het Bestelformulier of anderszins.

Bestelformulier: Het standaard bestelformulier van de Leverancier voor Goederen, zoals dat van tijd tot tijd naar goeddunken van de Leverancier kan worden gewijzigd.

Specificatie: elke specificatie voor de Goederen, met inbegrip van eventuele bijbehorende plannen en tekeningen, die schriftelijk door de Klant en de Leverancier zijn overeengekomen.

Specificatieblad(en): De specificatiebladen van Leverancier voor de Goederen, zoals deze van tijd tot tijd door Leverancier kunnen worden bijgewerkt, die op verzoek verkrijgbaar zijn.

Leverancier: Jerlue B.V., kantoorhoudende te Desiehof 19, 2909RA Rotterdam, Nederland.

Website van de Leverancier: de website met url www.jerlue.com.

Voorwaarden: deze Business to Business Standaard Verkoopvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met artikel 12.8.

1.2 In deze Voorwaarden gelden de volgende regels:

(a) Een persoon omvat elke persoon, maatschap, commanditaire vennootschap, vennootschap, onderneming, andere wettelijke persoonlijke vertegenwoordiger of andere entiteit van welke aard dan ook (ongeacht of deze persoon of entiteit een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft).

(b) Een verwijzing naar een partij bij deze Voorwaarden (d.w.z. de Klant en de Leverancier) omvat tevens diens gelieerde ondernemingen, opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden.

(c) Een verwijzing naar een wet, statuut, voorschrift of wettelijke eis is een verwijzing naar deze wet, statuut, voorschrift of wettelijke eis zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een wet, een wet of een verordening omvat tevens de krachtens die wet, wet of verordening vastgestelde ondergeschikte wetgeving of regelgeving, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

(d) Zinnen die worden ingeleid door de termen "inclusief", "met name" of een soortgelijke uitdrukking, gelden als voorbeeld en beperken niet de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan. Zo wordt bijvoorbeeld elk gebruik van het woord "inclusief" opgevat als "inclusief, maar niet beperkt tot".

(e) Een verwijzing naar schriftelijk of geschreven omvat ook faxen en e-mails.

2. BASIS VAN HET CONTRACT

2.1 De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de voorwaarden van de Bestelling. De Order wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier een schriftelijke aanvaarding van de Order verstuurt, op welk moment het Contract tot stand komt. Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden van het Contract zijn onderworpen aan en in overeenstemming met de voorwaarden in deze Voorwaarden.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk Contract, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Klant tracht op te leggen of op te nemen, of die impliciet voortvloeien uit de handel, gewoonte, praktijk of gang van zaken. Leverancier maakt bezwaar tegen en verwerpt alle aanvullende of afwijkende voorwaarden in welke vorm dan ook die door de Klant worden aangeboden, met inbegrip van het uitdrukkelijk verwerpen van bepalingen die bepalen dat de door de Klant voorgestelde voorwaarden bepalend zijn. Indien de Leverancier geen bezwaar maakt tegen een bepaling of voorwaarden van de Klant, betekent dit niet dat hij afstand doet van of wijzigingen aanbrengt in de bepalingen van deze Voorwaarden.

2.3 Het Contract en deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of toezegging gedaan of gegeven door of namens de Leverancier die niet in het Contract is opgenomen.

2.4 Alle monsters, tekeningen, beschrijvend materiaal of reclame geproduceerd door of voor de Leverancier en alle beschrijvingen, foto's of illustraties op de Website van de Leverancier zijn uitsluitend geproduceerd om een idee te geven van de daarin beschreven Goederen. Zij maken geen deel uit van het Contract en hebben geen contractuele kracht.

2.5 De Leverancier is niet verplicht om Bestellingen te aanvaarden en behoudt zich het recht voor om door de Klant geplaatste Bestellingen niet te aanvaarden.

3. GOEDEREN

3.1 De Goederen worden beschreven in de Specificatiebladen of andere Specificaties.

3.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Specificaties en de Specificatiebladen van de Goederen te allen tijde te wijzigen indien dit wordt vereist door toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

4. LEVERING

4.1 De Leverancier zal ervoor zorgen dat elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon met vermelding van (i) de datum van de Order, (ii) het type en de hoeveelheid Goederen in het kader van de Order en (iii) indien de Order in termijnen wordt geleverd, het uitstaande saldo van de nog te leveren Goederen.

4.2 De Leverancier zal zorg dragen voor de levering van de Goederen op de in de Overeenkomst vermelde locatie of een andere locatie die de partijen schriftelijk kunnen overeenkomen of, indien dit in de Overeenkomst is bepaald, zal de Leverancier ervoor zorgen dat de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling door of namens de Klant op de in de Overeenkomst vermelde locatie of een andere locatie die de partijen schriftelijk kunnen overeenkomen (de "Afleverlocatie").

4.3 De levering van de Goederen zal voltooid zijn bij aankomst van de Goederen op de Leveringslocatie.

4.4 Opgegeven leveringsdata zijn slechts bij benadering en het tijdstip van levering is niet van wezenlijk belang voor het Contract. Met inachtneming van artikel 9.1 is de Leverancier niet aansprakelijk, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht of doordat de Klant de Leverancier geen adequate leveringsinstructies heeft verstrekt of de Goederen niet in ontvangst heeft genomen.

4.5 Indien de Leverancier de Goederen niet levert, is zijn aansprakelijkheid, hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, beperkt tot de kosten en uitgaven van de Klant voor het verkrijgen van vervangende goederen met een soortgelijke beschrijving en kwaliteit op de goedkoopste beschikbare markt, verminderd met de prijs van de Goederen zoals gespecificeerd in het Contract.

4.6 Indien de Klant na twee (2) pogingen de levering van de Goederen niet aanvaardt, dan zullen de Goederen aan de Leverancier worden geretourneerd, tenzij deze mislukking of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht of niet-nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract, en zal de Klant verantwoordelijk zijn voor alle kosten in verband met de pogingen tot levering en de daaropvolgende retournering aan de Leverancier, met inbegrip van de kosten van vervoer, verzekering en opslag, welke kosten door de Leverancier zullen worden gefactureerd en door de Klant zullen worden betaald in overeenstemming met Artikel 7.

4.7 De Klant is niet gerechtigd de Goederen te weigeren indien de Leverancier tot en met 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid Goederen levert, maar de gefactureerde prijs zal pro rata worden aangepast na ontvangst door de Leverancier van een bericht van de Klant dat de verkeerde hoeveelheid Goederen is geleverd, onder voorbehoud van verificatie door de Leverancier.

4.8 In overeenstemming met het Contract kan Leverancier Goederen in gedeelten leveren, die Leverancier afzonderlijk zal factureren en de Klant zal betalen. Een vertraging in de levering of een gebrek in een deellevering geeft de Klant niet het recht een andere deellevering of het Contract te annuleren.

4.9 De Leverancier is niet verplicht tot reparatie, vervanging of vergoeding van ontbrekende of gebrekkige goederen, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden en op voorwaarde dat de Klant de Leverancier binnen 14 dagen na de datum van levering van dergelijke Goederen in kennis stelt van ontbrekende of gebrekkige Goederen.

4.10 Indien de Klant ervoor kiest om de Goederen af te halen bij een distributiecentrum van de Leverancier, moet door partijen in het toepasselijke Contract een datum worden overeengekomen. De Klant zal de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer hij verneemt dat de Klant de Goederen niet kan afhalen op de overeengekomen datum. Leverancier zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Goederen gedurende 24 uur na de oorspronkelijk opgegeven afhaaldatum vast te houden. Na die tijd zullen voor de bestelling $ 300 wachtkosten in rekening worden gebracht.

5. KWALITEIT

5.1 De Leverancier garandeert dat de Goederen bij levering:

(a) vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap; en

(b) in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zijn met de beschrijving in het desbetreffende Specificatieblad.

5.2 Onder voorbehoud van Artikel 5.3, indien:

(a) de Klant de Leverancier binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk meedeelt dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de in Artikel 5.1 vermelde garantie;

(b) de Leverancier een redelijke kans krijgt om deze Goederen te onderzoeken en er toegang toe te krijgen om te weten dat zij niet zijn gebruikt en dat zij op de juiste wijze en in overeenstemming met het Contract zijn opgeslagen; en

(c) de Klant (op verzoek van de Leverancier) dergelijke Goederen op kosten van de Klant terugbrengt naar de vestiging van de Leverancier, zal de Leverancier, indien de Goederen niet voldoen aan de in artikel 5.1 vermelde garantie (uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier), naar eigen keuze de gebrekkige Goederen repareren of vervangen in overeenstemming met de toepasselijke garantie, of de prijs van de gebrekkige Goederen volledig terugbetalen. Dit artikel 5.2 geeft de enige en exclusieve garantie van de Leverancier aan u en aan derden met betrekking tot de goederen (met inbegrip van maar niet beperkt tot reserveonderdelen en specificaties) en uw enige rechtsmiddel met betrekking tot eventuele gebreken in de goederen.

5.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Goederen aan de garantie van artikel 5.1 indien:

(a) de Klant de Goederen gebruikt na kennisgeving aan de Leverancier in overeenstemming met Artikel 5.2;

(b) het gebrek voortvloeit uit het niet opvolgen door de Klant van de mondelinge of schriftelijke instructies van de Leverancier met betrekking tot de opslag, het gebruik en het onderhoud van de Goederen, met inbegrip van de instructies op de verpakking om de Goederen niet met hitte te gebruiken of andere instructies in de toepasselijke Specificaties;

(c) het gebrek ontstaat doordat de Klant de Goederen in het algemeen niet op de juiste wijze heeft opgeslagen (met inbegrip van gevallen waarin de Klant de Goederen in direct zonlicht opslaat);

(d) de Klant de verpakking wijzigt of de Goederen repareert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier;

(e) het gebrek ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade of nalatigheid;

(f) het gebrek of de schade het gevolg is van ongeval, ongeval, verkeerd gebruik of misbruik, verwaarlozing, wijzigingen, onderhoud of reparatie door iemand anders dan de Leverancier of zijn onafhankelijke derde dienstverleners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Klant; of 

(g) de Goederen afwijken van het relevante Specificatieblad als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

5.4 Behalve zoals specifiek uiteengezet in deze Voorwaarden, geeft geen van beide partijen verklaringen of garanties aan de andere partij. Voor zover wettelijk toegestaan wijst leverancier (a) alle expliciete garanties aan klant af, anders dan de hierin beschreven beperkte garantie, (b) alle impliciete garanties aan klant van welke aard dan ook, en (c) alle garanties aan of ten behoeve van een andere persoon of entiteit, hetzij expliciet of impliciet. de hierin afgewezen impliciete garanties omvatten, voor zover wettelijk toegestaan, alle garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, systeemintegratie, rustig genot en niet-inbreuk. met uitzondering van de hierin beschreven beperkte garantie, ligt het volledige risico met betrekking tot bevredigende kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inspanning van alle diensten, alle apparatuur en alle goederen bij de klant. leverancier is niet verantwoordelijk voor goederen die door derden zijn vervaardigd.

5.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier geleverde gerepareerde of vervangen Goederen.

6. TITEL EN RISICO

6.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering.

6.2 De juridische en economische eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant nadat de Leverancier volledige betaling heeft ontvangen (in contanten of vrijgemaakte fondsen) voor:

(a) de Goederen;

(b) alle bedragen in verband met de Goederen waarvoor de Klant verantwoordelijk is krachtens Artikel 7 (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, leveringskosten en Belastingen); en

(c) alle andere goederen of diensten die de Leverancier aan de Klant heeft geleverd en waarvoor betaling verschuldigd is. Voor alle duidelijkheid: de Leverancier behoudt een zekerheidsrecht op alle Goederen, alsmede op de opbrengst van de doorverkoop van deze Goederen, totdat de prijs van de Goederen, alsmede alle andere bedragen die uit hoofde van de verkoop van deze Goederen aan de Leverancier verschuldigd zijn, volledig door de Klant zijn betaald. De Klant stemt ermee in alle financieringsverklaringen uit te voeren waar de Leverancier om verzoekt ter bescherming van het zekerheidsrecht van de Leverancier en machtigt hierbij de Leverancier tot het uitvoeren van dergelijke financieringsverklaringen en wijst de Leverancier onherroepelijk aan als zijn feitelijke advocaat voor de uitvoering ervan. Leverancier zal alle rechten en rechtsmiddelen hebben van een gewaarborgde partij onder de Uniform Commercial Code, welke rechten en rechtsmiddelen cumulatief en niet exclusief zullen zijn.

6.3 Totdat de eigendom van de Goederen is overgegaan op de Klant, zoals beschreven in Artikel 6.2, zal de Klant op eigen kosten vanaf de levering:

(a) de Goederen voor hun volledige vervangingswaarde verzekeren bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij en ervoor zorgen dat het belang van de Leverancier in de Goederen op de polis wordt vermeld;

(b) indien de Goederen worden vernietigd door een verzekerd risico, de verzekeringsopbrengst gescheiden houden van alle andere gelden voor Leverancier;

(c) de Goederen niet verwerken in een of meer andere zaken;

(d) de Goederen op fiduciaire basis bewaren als bewaarder van de Leverancier;

(e) de Goederen gescheiden bewaren van alle andere goederen die de Klant onder zich heeft, zodat zij gemakkelijk identificeerbaar blijven als eigendom van de Leverancier;

(f) geen identificatietekens of verpakkingen op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, beschadigen of verbergen;

(g) de Goederen in bevredigende staat houden;

(h) geen pandrecht, last of andere bezwaring op de Goederen vestigen of pretenderen te vestigen;

(i) de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen indien een van de in artikel 8.2 genoemde gebeurtenissen zich voordoet; en

(j) de Leverancier alle informatie met betrekking tot de Goederen verstrekken die de Leverancier van tijd tot tijd kan verlangen, maar de Klant kan de Goederen doorverkopen of gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

6.4 Indien, voordat de juridische en economische eigendom van de Goederen op de Klant overgaat zoals bepaald in Artikel 6.2, de Klant onderhevig wordt aan een van de in Artikel 8.2 genoemde gebeurtenissen, of indien de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat een of meer van de in Artikel 8.2 genoemde gebeurtenissen zich voordoen. 2, of Leverancier redelijkerwijs van mening is dat een dergelijke gebeurtenis op handen is en de Klant daarvan in kennis stelt, dan kan Leverancier, mits de Goederen niet zijn doorverkocht, en zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel van Leverancier, op kosten van de Klant te allen tijde van de Klant eisen dat deze de Goederen aan Leverancier levert en, indien de Klant dit niet onmiddellijk doet, elk pand van de Klant of van een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen, betreden om deze terug te halen. Voorts geeft de Klant de Leverancier een onherroepelijke licentie om de lokalen waar de Goederen zijn opgeslagen te betreden om de rechten van de Leverancier uit hoofde van dit artikel 6.4 uit te oefenen en deze Goederen terug te nemen in overeenstemming met zijn rechten uit hoofde van artikel 9 van de Uniform Commercial Code en andere toepasselijke wetten.

7. PRIJS EN BETALING

7.1 De prijs van de Goederen is de in het Contract vermelde prijs.

7.2 De prijs van de Goederen is exclusief de leveringskosten, die Leverancier in rekening zal brengen en de Klant zal betalen, bovenop de prijs van de Goederen. Leverancier zal de leveringskosten op de Orderbevestiging bevestigen.

7.3 De prijs van de Goederen en de leveringskosten zijn exclusief alle verkoop-, gebruiks-, aanslag-, vergoedingen-, heffingen- of dienstbelastingen die voortvloeien uit de levering van de Goederen door Leverancier (de "Belastingen"). Alle Belastingen die door een overheids- of regelgevende instantie op de Goederen (met inbegrip van hun verkoop, levering, verzending of gebruik) worden toegepast, zullen bij de aankoopprijs van de Goederen worden opgeteld en door de Klant worden betaald, behalve voor zover de Klant de Leverancier een aanvaardbaar certificaat van belastingvrijstelling verstrekt (indien van toepassing).

7.4 Tenzij Leverancier en de Klant schriftelijk kredietvoorwaarden zijn overeengekomen (in welk geval artikel 7.5 van toepassing is), zal Leverancier de Klant voor de Goederen, levering en Belastingen factureren alvorens de Goederen te verzenden, en de Klant zal de factuur bij ontvangst betalen. Leverancier is niet verplicht de Goederen te verzenden of af te leveren tenzij en totdat hij van de Klant volledige betaling heeft ontvangen van alle op de factuur vermelde bedragen.

7.5 Indien Leverancier en Opdrachtgever kredietvoorwaarden zijn overeengekomen, zal Leverancier de Goederen aan Opdrachtgever factureren bij verzending van de Goederen. De Klant zal de factuur volledig en in vrijgegeven fondsen betalen binnen 14 Werkdagen na de factuurdatum, tenzij Leverancier en Klant schriftelijk andere kredietvoorwaarden zijn overeengekomen, in welk geval deze andere kredietvoorwaarden van toepassing zijn.

7.6 Alle betalingen worden verricht op de door de Leverancier schriftelijk aangewezen bankrekening. Het tijdstip van betaling is van wezenlijk belang voor het Contract.

7.7 Indien de Klant niet op de in de toepasselijke factuur vermelde vervaldatum voor betaling (de "vervaldatum") een krachtens het Contract aan de Leverancier verschuldigde betaling verricht, kan de Leverancier:

(a) Charge interest on the overdue amount (including all amounts due for the Goods, delivery, and Taxes) as of the due date at the lesser of: (i) one and one-half percent (1½%) per month; and (ii) the highest rate permitted by applicable law. Such interest shall accrue on a daily basis from the due date until the date of actual payment of the overdue amount, whether before or after judgment. Customer shall pay the interest together with the overdue amount;

(b) with immediate effect suspend the provision of Goods either indefinitely or until Supplier has received all overdue sums in cleared funds; and/or

(c) with immediate effect revoke or reduce any credit terms agreed either indefinitely or until Supplier has received all overdue sums in cleared funds.

7.8 Customer shall pay all amounts due under the Contract in full without any deduction or withholding except as required by law, and Customer shall not be entitled to assert any credit, set-off or counterclaim against Supplier in order to justify withholding payment of any such amount in whole or in part.

7.9 Customer acknowledges that Supplier may, at any time, conduct checks regarding Customer with credit referencing/reporting agencies, regardless of whether Customer has applied for credit terms.

7.10 Notwithstanding any other Section, Supplier may, by written notice to Customer at any time, immediately revoke or reduce any credit terms agreed for any or no reason.

8. CUSTOMER'S INSOLVENCY OR INCAPACITY

8.1 If Customer becomes subject, or Supplier reasonably believes that Customer may become subject, to any of the events listed in Section 8.2, and notifies Customer accordingly, then, without limiting any other right or remedy available to Supplier hereunder, all outstanding sums with respect to Goods delivered to Customer shall become immediately due and:

(a) Supplier may cancel or suspend all further deliveries under the Contract or under any other contract between Customer and Supplier, and without incurring any liability to Customer, indefinitely or until Supplier has received payment for any Goods, delivery and Taxes due under the Contract;

(b) Supplier may terminate the Contract with immediate effect; and

(c) Supplier may, with immediate effect, revoke or reduce any credit terms agreed with Customer either indefinitely or until Supplier has received payment for the Goods, delivery and Taxes.

8.2 For the purposes of Section 8.1, the relevant events are:

(a) Customer suspends, or threatens to suspend, payment of its debts, or is unable to pay its debts as they come due or admits inability to pay its debts;

(b) Customer commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors;

(c) Customer files a petition in bankruptcy for liquidation;

(d) Customer has an involuntary petition in bankruptcy filed against it which is not challenged within ten (10) days and dismissed with thirty (30) days;

(e) de Klant insolvent wordt;

(f) de Klant een algemene overdracht doet ten gunste van zijn schuldeisers;

(g) bij de Klant een curator wordt aangesteld voor zijn activa;

(h) op enig deel van de activa van de Klant beslag wordt gelegd;

(i) de Klant een "going concern"-verklaring of -kwalificatie ontvangt van zijn externe accountant;

(j) De Klant ervaart een materiële negatieve verandering in zijn netto activa (d.w.z. totale activa minus totale passiva);

(k) een gebeurtenis plaatsvindt, of een procedure wordt ingesteld, met betrekking tot de Klant in enig rechtsgebied waaraan hij is onderworpen, die een gelijkwaardig of vergelijkbaar effect heeft als een van de gebeurtenissen genoemd in Sectie 8.2(a) tot en met Sectie 8.2(j);

(l) De Klant schorst, dreigt te schorsen, staakt of dreigt te staken met het uitoefenen van al of substantieel al zijn activiteiten;

(m) de financiële positie van de Klant zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de Leverancier het vermogen van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract naar behoren na te komen in gevaar komt; of

(n) (als individu) de Klant overlijdt of wegens ziekte of onbekwaamheid (geestelijk of lichamelijk) niet in staat is zijn of haar eigen zaken te beheren of patiënt wordt onder enige wetgeving inzake geestelijke gezondheid.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1 De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant, hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of schending van een garantie, voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, enige schadevergoeding voor gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van verwachte besparingen, of verlies van contracten) die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering of het niet uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

9.2 De totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot schade, verliezen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of in verband staan met zijn prestaties uit hoofde van deze Voorwaarden, zal niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de totale prijs onder het Contract van de specifieke Goederen die aanleiding geven tot dergelijke schade, verliezen of aansprakelijkheden.

9. 3 De Klant zal de Leverancier, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden (gezamenlijk de "Schadeloosgestelden van de Leverancier") schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, boetes, straffen, beoordelingen, verzuimen, tekortkomingen, rente en kosten (met inbegrip van belastingen), en alle daarmee verband houdende vorderingen, vonnissen, schikkingen, toekenning, onderzoek, procedure en geschillen (met inbegrip van honoraria, kosten en andere kosten van advocaten, accountants, professionele adviseurs en andere deskundigen in verband met de verdediging of schikking van het voorgaande) (gezamenlijk "Verliezen") geleden, opgelopen of geleden door de Leverancier die schadeloos is gesteld of waaraan de Leverancier die schadeloos is gesteld wordt onderworpen als gevolg van of in verband met:

(a) op voorwaarde dat de Goederen, of een deel ervan, zijn vervaardigd in overeenstemming met een door de Klant verstrekte Specificatie, elke vordering van feitelijke of vermeende inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik door de Leverancier van de door de Klant verstrekte Specificatie;

(b) elke schending door de Klant van artikel 10.1, 10.2, 11.1 of 11.2;

(c) eventuele kosten van de Leverancier die voortvloeien uit of verband houden met de terugneming van Goederen of de uitoefening van andere rechten op grond van de Uniform Commercial Code in overeenstemming met Artikel 6;

(d) persoonlijk letsel (inclusief overlijden) of schade aan eigendommen voor zover voortvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, zijn werknemers of agenten; en

(e) fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door de Klant, zijn werknemers of agenten.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 De Klant erkent dat de Leverancier de eigenaar of licentiehouder is van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Goederen, afbeeldingen van de Goederen en andere inhoud die op de Website van de Leverancier wordt weergegeven, en de Klant zal deze op geen enkele wijze gebruiken, kopiëren of wijzigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Klant en de Leverancier.

10.2 De Klant gaat nu akkoord met de Websitevoorwaarden van de Leverancier op www.jerlue.com die nu door middel van verwijzing zijn opgenomen en van tijd tot tijd door de Leverancier kunnen worden bijgewerkt.

10.3 De Klant zal de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen indien hij zich bewust wordt van enige inbreuk of potentiële inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Leverancier.

11. WETTELIJKE NALEVING

11.1 De Goederen zijn niet ontworpen, bedoeld, geautoriseerd of gegarandeerd voor gebruik of opname in levensondersteunende, financiële instellingen, overheids-, luchtvaart-, ruimtevaart-, militaire of nucleaire toepassingen, of FDA Klasse III of andere hulpmiddelen waarvoor FDA premarket goedkeuring is vereist, implanteerbare hulpmiddelen, of in levensondersteunende of levensbedreigende toepassingen waarbij falen of onnauwkeurigheid de dood of persoonlijk letsel kan veroorzaken. Elke ongeoorloofde verkoop, gebruik of opname door de Klant of een van zijn directe of indirecte klanten is volledig voor risico van de Klant en maakt alle verplichtingen en garanties van de Leverancier uit hoofde van het Contract ongeldig.

11.2 De Klant zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven. De goederen kunnen onderworpen zijn aan exportvergunningen of andere internationale handelscontroles. De Klant verklaart en garandeert dat hij zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving (in welk rechtsgebied dan ook) met betrekking tot de uitvoer of wederuitvoer van de Goederen.

12. ALGEMEEN

12.1 Onder voorbehoud van Artikel 12.2, zal geen van de partijen aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen onder het Contract voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een geval van Overmacht. Met inachtneming van artikel 12.2 zal de getroffen partij, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het begin van de Overmachtsituatie, de andere partij schriftelijk in kennis stellen van (i) het optreden van de Overmachtsituatie, (ii) de begindatum en de geschatte duur van de Overmachtsituatie, (iii) de gevolgen van de Overmachtsituatie voor haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen, en (iv) de inspanningen die worden geleverd of voorgesteld om deze Overmachtsituatie op te heffen, de gevolgen ervan te beperken of te voorkomen. Met inachtneming van artikel 12.2 kan elke partij, indien een dergelijke Geval van Overmacht gedurende een aaneengesloten periode van negentig (90) dagen voortduurt, het Contract onmiddellijk beëindigen door de andere partij daarvan vooraf schriftelijk in kennis te stellen.

12.2 Indien zich bij de Klant een geval van overmacht voordoet, wordt hij niet vrijgesteld van betaling van de uit hoofde van het Contract verschuldigde bedragen.

12.3 De Leverancier kan te allen tijde al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins behandelen. De Klant mag al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

12.4 Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij op grond van of in verband met het Contract dient schriftelijk te geschieden, gericht aan die partij op haar statutaire zetel (indien het een bedrijf is) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval) of een ander adres dat die partij schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven in overeenstemming met dit artikel, en dient persoonlijk te worden afgeleverd, te worden verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post, aangetekende post, commerciële koerier, fax of e-mail (indien bevestigd met een per eersteklas post verzonden afschrift). Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: (i) indien persoonlijk bezorgd, wanneer deze wordt achtergelaten op het hierboven vermelde adres; (ii) indien verzonden per vooruitbetaalde eersteklas post of aangetekende zending, om 9.00 uur op de tweede Werkdag na het posten; (iii) indien bezorgd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, (iv) indien verzonden per fax of e-mail, één Werkdag na verzending. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de betekening van procedures of andere documenten in een rechtszaak.

12.5 Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van het Contract (of een deel daarvan) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel daarvan, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt, en worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van het Contract niet aangetast. Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van het Contract geldig, afdwingbaar en wettig zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, zal de bepaling worden toegepast met de minimale wijziging die nodig is om haar wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

12.6 Een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel krachtens het Contract is alleen effectief als deze schriftelijk wordt gegeven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een latere inbreuk of verzuim. Als een partij een recht of rechtsmiddel waarin het Contract of de wet voorziet niet of met vertraging uitoefent, betekent dit niet dat zij afstand doet van dat of van enig ander recht of rechtsmiddel. Geen enkele afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

12.7 Gevrijwaarde leveranciers zijn derde-begunstigden van deze Voorwaarden voor het beperkte doel van de rechten (met inbegrip van handhaving) en verplichtingen vermeld in artikel 9.3. Behoudens de voorgaande uitzondering worden deze Voorwaarden uitsluitend aangegaan tussen de Klant en de Leverancier, kunnen zij uitsluitend door de Klant en de Leverancier worden afgedwongen en worden zij niet geacht rechten bij derden te doen ontstaan.

12.8 Elke wijziging van het Contract, met inbegrip van de invoering van aanvullende voorwaarden en Bepalingen, is slechts bindend indien deze schriftelijk is overeengekomen en door de Leverancier is ondertekend.

12.9 Deze Voorwaarden en de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de beginselen daarvan met betrekking tot wetsconflicten. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is geheel of gedeeltelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat elke juridische actie, rechtszaak of procedure die door haar op enigerlei wijze voortvloeit uit deze Voorwaarden uitsluitend en alleen moet worden ingesteld bij de staats- en federale rechtbanken in of rondom Rotterdam, Nederland, en aanvaardt onherroepelijk en onderwerpt zich aan de enige en exclusieve jurisdictie van voornoemde rechtbanken in persoon, in het algemeen en onvoorwaardelijk, met betrekking tot elke actie, rechtszaak of procedure die door haar of tegen haar of de andere partij wordt ingesteld.

12.10 Niets in deze Voorwaarden mag zodanig worden uitgelegd dat de Klant of de Leverancier partners, joint ventures, opdrachtgevers, agenten of werknemers van de ander worden. Geen enkele functionaris, directeur, werknemer, gelieerde onderneming of agent van de Leverancier die door de Leverancier in dienst wordt genomen, zal worden beschouwd als een werknemer van de Klant of een agent van de Klant. Geen der partijen heeft enig recht, macht of autoriteit, uitdrukkelijk of stilzwijgend, om de ander te binden.